Obchodní podmínky

INTERNETOVÉHO OBCHODU HARRY CUTTER

PROVOZOVATEL E-SHOPU:
Strojírna Musil Holding s.r.o.
IČ: 275 32 551
se sídlem: Příkopy 1228/39, 594 01 Velké Meziříčí
zapsaná v ob. rej. vedeném u Krajského s. v Brně, vložka C/101331
kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Musil, jednatel
telefon: +420 601 557 867
email: info@harry-cutter.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") se uplatní u všech obchodů uzavřených v internetovém obchodu Harry Cutter dostupném na adrese: https://www.harry-cutter.cz/ (dále jen „internetový obchod Harry Cutter"), jehož provozovatelem je výše uvedená společnost Strojírna Musil Holding s.r.o., IČ: 275 32 551 (dále jen „prodávající").

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese: https://www.harry-cutter.cz/. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo odchylným ujednáním prodávajícího a kupujícího občanským zákoníkem a zejména též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li druhou smluvní stranou vedle prodávajícího kupující podnikatel nebo subjekt, jehož nelze označit za spotřebitele, pak řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména občanským zákoníkem.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují též pravidla komentářů k nabízeným produktům nebo jejich produktového popisu. Písemnou či e-mailovou dohodou prodávajícího a kupujícího či na základě uzavřené smlouvy se lze od těchto obchodních podmínek kdykoli odchýlit v rozsahu, který neodporuje požadavkům platných a účinných právních předpisů. Těmito obchodními podmínkami vyjma speciálních ustanovení upravujících kupní smlouvu se řídí i smluvní vztahy, které by pro svůj obsah mohly být považovány za smlouvu o dílo, příp. jiný smluvní typ.

2. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, či například smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, tedy osoba nejednající při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a na druhé straně podnikatel.

2.2. Prodávající – je pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích upravených těmito obchodními podmínkami je prodávajícím provozovatel internetového obchodu, tj. společnost Strojírna Musil Holding s.r.o.

2.3. Kupující – je pro účely těchto obchodních podmínek jakákoli osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu ve shora uvedeném internetovém obchodu. Kupující jednající při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání jsou považování ze zákona za podnikatele. Uvede-li kupující při nákupu v internetovém obchodu Harry Cutter při vyplňování identifikačních údajů svoje IČ, dává tím najevo, že při uzavírání smlouvy jedná jakožto podnikatel. Není-li v těchto obchodních podmínkách u konkrétního pravidla, resp. též souhrnně pro jednotlivé odstavce nebo díly uvedeno, že platí pouze pro kupujícího spotřebitele, pak jsou daná pravidla platná pro všechny kupující nehledě na jejich právní postavení při uzavírání smlouvy v internetovém obchodu Harry Cutter.

2.4. Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu Harry Cutter je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.2. Uvede-li kupující při vyplnění formuláře svoje IČ poté, co zatrhne v objednávkovém formuláři výraz „Nakupuji na firmu", dává tím kupující jednoznačně najevo, že v rámci uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy v takovém případě nebude považována za spotřebitele.

3.3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí a akceptuje je jakožto součást smluvního vztahu s prodávajícím. Objednávka je závazná. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.

3.4. Prodávající doručí potvrzení objednávky na email uvedený kupujícím v objednávce. Email uvedený v objednávce musí být uveden kupujícím ve správném znění. Emailová adresa uvedená v objednávce se považuje za sféru dispozice kupujícího, kdy doručením potvrzení objednávky na tento email vzniká mezi prodávajícím a kupujícím smlouva dle pravidel občanského zákoníku a případně dalších zvlášť ujednaných pravidel. Zároveň není ani vyloučeno, aby po domluvě mezi stranami smlouva vznikla i jiným způsobem.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).

3.6. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smlouvy.

3.7. Ceny jsou platné v době doručení objednávky prodávajícímu a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání plnění zaplatit, není-li výslovně uvedeno jinak (např. cena bez DPH). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Jsou prodávajícím u zboží uvedeny akční ceny, tak platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí výlučně kupující.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo z jiného ujednání nevyplývá jiná lhůta, zavazuje se prodávající dodat zboží bez zbytečného odkladu, obvykle však ve lhůtě 10ti pracovních dnů od potvrzení objednávky.

4.2. Není-li mezi stranami výslovně uvedeno jinak, závazek prodávajícího dodat zboží v uvedený termín není tzv. fixním závazkem dle dikce § 1980 obřanského zákoníku, což kupujícím bere na vědomí a souhlasí s tím.

4.3. Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující v objednávce. Je-li kupujícím a prodávajícím předem domluveno, že zboží bude kupujícím převzato osobně, pak je místem plnění sídlo provozovatele internetového obchodu Harry Cutter, kde si kupující zboží vyzvedne.

4.4. V případě bezhotovostní úhrady za zboží je zásilka expedována po připsání částky na účet prodávajícího.

4.5. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je-li toto zpoždění možné považovat za podstatné porušení smlouvy. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující spotřebitel informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

4.6. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí rovněž způsob přepravy a konkrétního přepravce. Volba způsobu přepravy a konkrétního přepravce je závazná a po odeslání objednávky není kupující oprávněn tuto volbu jednostranně měnit. V objednávkovém formuláři je uvedena ceny konkrétní dopravy, která se připočte k celkové ceně zboží. Kupující se zavazuje celkovou cenu zboží a přepravy uhradit prodávajícímu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující si v objednávkovém formuláři závazně zvolí způsob zaplacení zboží, a to buď bezhotovostním převodem, nebo hotově při předání zboží, tedy tzv. Na Dobírku.

5.2. V případě, že si kupující zvolí způsob zaplacení bezhotovostním převodem, stává se kupní cena splatnou okamžikem uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, tedy po doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednané zboží bude v takovém případě odesláno teprve až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Neuhrazení této ceny řádně a včas má za následek prodloužení dodací lhůty pro prodávajícího o dobu prodlení se zaplacením ceny.

5.3. V případě, že si kupující zvolí způsob úhrady hotově při předání zboží tzv. Na Dobírku, je povinen zaplatit kupní cenu hotově či platební kartou dle nabízených možností plateb konkrétního přepravce při dodání zboží. Zboží bude přepravcem kupujícímu předáno teprve až po uhrazení ceny dopravy a objednaného zboží.

5.4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou část plnění na běžný účet prodávajícího vymezený v potvrzení objednávky nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravcem.

5.6. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLUV UZAVŘENÝCH ZA UŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU (DISTANČNÍM ZPŮSOBEM) A SMLUV UZAVŘENÝCH MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
6.1. Ustanovení odstavce 6. obchodních podmínek platí výhradně pro smlouvy uzavírané s kupujícím spotřebitelem v internetovém obchodu Harry Cutter vč. navazujících práv a povinností na tyto smlouvy.

6.2. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy i při další komunikaci si hradí každá smluvní strana samostatně.

6.3. Kupující spotřebitel je oprávněn v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů, kdy tato lhůta se počítá následovně, jde-li:
6.3.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
6.3.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
6.3.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
6.4. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1, písm. f) občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode počátku lhůty počítaného dle odstavce uvedeného výše. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení roční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

6.5. Právo odstoupit od smlouvy dle § 1820 odst. 1, písm. f), resp. dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující spotřebitel i v případě, že je zboží použité či poškozené. Kupující spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění a prodávající je povinen spotřebiteli vrátit plnou výši všech zaplacených finančních částek. Došlo-li ke ztrátě či snížení hodnoty plnění, a to právě i v důsledku užití s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti je spotřebitel povinen chybějící hodnotu uhradit v penězích. V této souvislosti doporučujeme vracet zboží/dílo nepoužité, nepoškozené a ve vhodném obalu.

6.6. Kupující spotřebitel je dále povinen uhradit případné náklady spojené s vrácením předmětu plnění, např. s uvedením zboží do dalšího prodeje (opětovné zabalení). Kupujícímu spotřebiteli bude kupní cena vrácena v plné výši ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak následně mu bude zasláno vyúčtování případných výše uvedených nákladů.

6.7. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8. Prodávající na svých stránkách rovněž zveřejňuje formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu tento formulář kupující spotřebitel vyplní a pošle jej na email info@harry-cutter.com, eventuálně jej může zaslat též v písemné podobě poštou na adresu sídla prodávajícího. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je prodávajícím zveřejněn na adrese: XXXXDOPLNIT.

6.9. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí spotřebitel. Tedy v případě odstoupení od smlouvy dle pravidel tohoto odstavce ponese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

6.10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku:
6.10.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
6.10.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.10.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
6.10.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
6.10.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.10.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6.10.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
6.10.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
6.10.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
6.10.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
6.10.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
6.10.12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.11. Prodávající kupujícího spotřebitele zejména upozorňuje, že u zboží, které je v produktovém popisu označeno jako zboží upravené nebo prodávané na zakázku, tedy které je upravováno na přání spotřebitele, tento nemá právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu odstoupit.

6.12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ
7.1. Tato část obchodních podmínek v odst. 7. v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím spotřebitelem. Kupující, kterého nelze považovat za spotřebitele uplatňuje práva z odpovědnosti za vady v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, kdy toto ustanovení obsahuje poučení a pravidla pro kupujícího spotřebitele. Není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak, prodávající neposkytuje na zboží záruku za jakost – na odpovědnost z vad se tedy užijí obecná zákonná ustanovení o odpovědnosti za vad zboží.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc převzal:
7.2.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ve smlouvě lze sjednat delší záruční dobu, přičemž podmínky a rozsah takto prodloužené záruky lze stanovit odlišně od podmínek záruky neprodloužené. Na dary poskytnuté kupujícímu bez jakéhokoli protiplnění nelze uplatňovat práva z odpovědnosti za vady. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

7.4. V případě reklamace či rozporu s kupní smlouvou může kupující zaslat zboží na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou výše. Prodávající se však s kupujícím může dohodnout na jiném postupu, jak zajistit posouzení vady prodávajícím; zejména půjde o posouzení vady nábytku v místě jeho instalace.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6. Není-li k zakoupenému zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad vydaný prodávajícím. Kupující je při reklamaci povinen vždy řádně doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Harry Cutter, a to zejména například předložením dokladu o zakoupení. Je-li u zboží přiložen záruční list, předloží kupující prodávajícímu při reklamaci též řádně vyplněný záruční list.

7.7. Prodávající je povinen na žádost kupujícího spotřebitele poskytnout písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (tzv. záruční list). Záruční list musí obsahovat zejména obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o zakoupení zboží obsahující totožné údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

7.8. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je kupující povinen sdělit při předání přepravci a uvést tuto skutečnost výslovně do předávacího protokolu (přepravního listu, případně jiného dokumentu sloužícího pro předání zboží ze strany dopravce). Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

7.9. Práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zakoupeného zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
7.8.1. jedná-li se o přístroj nebo o zboží složitější stavby, pak prokazatelně nedovolenými nebo neodbornými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
7.8.2. jedná-li se o elektricky napájený přístroj, pak na vlastnosti nebo vady způsobené nepřijatelným elektrickým přepětím,
7.8.3. nesprávným užitím (zejména v rozporu s návodem k užití nebo v rozporu s pokynem výrobce či prodejce zboží), mechanickým poškozením nebo nesprávnou instalací nebo zapojením zboží,
7.8.4. na základě tzv. běžného opotřebení způsobené obvyklým užíváním (u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím),
7.8.5. případně na vady nebo vlastnosti způsobené jakýmkoliv způsobem kupujícím.

8. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD ZBOŽÍ
8.1. V tomto odstavci uvedená ustanovení slouží pro smlouvy uzavírané výhradně s kupujícím spotřebitelem. Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, uplatňují práva z vadného plnění dle platných právních norem.

8.2. Pokud prodávajícího neurčí u jednotlivého zboží delší dobu, má kupující spotřebitel nárok uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
8.2.1. u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí,
8.2.2. u použitého zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.3. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zakoupeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo případně zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

8.4. Ustanovení odst. 8.2. neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

8.5. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené požadavky.

8.6. Uplatněná reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem dohodnuta delší lhůta pro vyřízení reklamace.

8.7. Lhůta pro vyřízení reklamace dle odst. 8.6. začne běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.8. Kupující spotřebitel předá reklamované zboží do reklamačního řízení kompletní a jinak neporušené. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

8.9. Při uplatnění reklamace předá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, který slouží jako doklad o uplatnění reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu (pozn. a to i za využití reklamačního formuláře zveřejněného na webu internetového obchodu) uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží písemné potvrzení o reklamaci e-mailem nebo poštou.

8.10. Kupující má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.11. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti (zejména, je-li předání v rozporu s hygienickými předpisy).

8.12. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím SMS nebo emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající dále vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

9. PRÁVA KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1. Má-li zakoupené zboží vadu, je kupující (pozn. který je spotřebitelem) oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

9.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující (pozn. který je spotřebitelem) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

9.3. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

9.4. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

9.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v obecně závazných předpisech (zejména v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele). Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu do sféry dispozice doručeno odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

9.6. Má-li vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

10. PRAVIDLA KOMENTÁŘŮ K NABÍZENÉMU ZBOŽÍ
10.1. Na stránkách internetového obchodu je zakázáno umisťovat komentáře, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, a které se věcně zcela zjevně netýkají hodnocení nabízených produktů. Zejména je zakázáno umisťovat komentáře obsahující urážky a vulgarismy, dále komentáře týkající se erotiky, politiky, extremismu, náboženství, návykových látek, a komentáře představující jakoukoli formu inzerce. Komentáře porušující tyto podmínky mohou být provozovatelem stránek smazány.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy vůči kupujícímu, vymáhání smluvních a zákonných práv, případně k plnění souvisejících zákonných povinností, případně k výkonu oprávněných zájmů prodávajícího (ochrana základních práv či jiných práv prodávajícího vč. ochrany majetku). Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je tak plnění smlouvy, zákonných povinností a oprávněný zájem prodávajícího.

11.2. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR") správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné smlouvě, a to včetně kontaktních údajů.

11.3. Osobní údaje kupujícího jsou po celou dobu zpracování plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho souhlasu či zákonné nebo smluvní povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva. K osobním údajům subjektů budou mít eventuálně přístup pouze třetí osoby v pozici zpracovatelů osobních údajů, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv.

11.4. Subjekty osobních údajů mají dle GDPR zejména následující práva: na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovaných osobních údajů, na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost, na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění, na výmaz osobních údajů a pokud odpadl jejich důvod zpracování, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

11.5. Osobní údaje kupujících jsou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace, nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu – ochrana majetku. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické. Zhotovitel při zpracování osobních údajů vychází pouze z pravidel stanovených Nařízením GDPR a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@harry-cutter.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené v tomto e-shopu https://www.harry-cutter.cz/ je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží se neužije. K řešení veškerých soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupní smluv (pozn. jakož i z jejího porušení) budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

13.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Příkopy 1228/39, 594 01 Velké Meziříčí, adresa elektronické pošty: info@harry-cutter.com, telefon: +420 601 557 867.

Ve Velkém Meziříčí dne 18.10.2021

Strojírna Musil Holding s.r.o.
Mgr. Vítězslav Musil, jednatel

Česká značka

mladá a inovativní

Bezpečnost

testováno a ověřeno

Vše skladem

do 3 dnů u vás doma

Inovační technologie

pouze měníme břity

Osobní odběr

ve Velkém Meziříčí